Seaonics

  +48 58 739 64 60

  poland@seaonics.com

SEAONICS
Specialized handling
and lifting technology

SEAONICS Specialized handling and lifting technology
SEAONICS Specialized handling and lifting technology

Polityka prywatności

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Seaonics Polska z siedzibą w Gdańsku,
ul. Płk. Jana Pałubickiego 6, 80-175, Gdańsk, KRS: 0000460957. 

Dane będą przetwarzane zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywny 96/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) w celu prawidłowego zawarcia lub wykonania umowy, utrzymywania bieżącego kontaktu i prowadzenia dokumentacji wykonawczej. 

Kontakt z Administratorem Danych możliwy jest pod numerem tel. nr. +48 58 739 64 60 lub adresem email: poland@seaonics.com.
Ma Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, przenoszenia danych, a także prawo sprzeciwu, zażądania zaprzestania przetwarzania i przenoszenia danych, jak również prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Ochrony Danych Osobowych. 

Podstawą przetwarzania jest: 

  • art. 6 ust. 1 lit. b) czyli jeśli jest Pani/Pan stroną umowy, dla której wykonania niezbędne jest przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych lub też takie przetwarzanie jest niezbędne do podjęcia działań na Pani/Pana żądanie przed zawarciem umowy;

albo

  • art. 6 ust. 1 lit f) czyli przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora.


Dane osobowe nie będą udostępniane osobie trzeciej, ani nie będą podlegały profilowaniu.
Administrator nie ma zamiaru przekazywać danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.

Dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do wykonania umowy lub do czasu zakończenia działań poprzedzających zawarcie umowy albo do ustania celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora.